Όροι Χρήσης

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.Ε. που εδρεύει στην οδό Γαλατσίου 33 & Μαρκορά, Αθήνα (στο εξής για συντομία η «Edenred») είναι αποκλειστικός δικαιούχος μίας εφαρμογής (στο εξής για συντομία η «Εφαρμογή») μέσω της οποίας, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει τις επιχειρήσεις εστίασης, τα εμπορικά καταστήματα και τα πρατήρια βενζίνης εντός της Ελληνικής επικράτειας, με τα οποία συνεργάζεται η Edenred και στα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει τις Διατακτικές και την κάρτα Σίτισης Ticket Restaurant®, τις Διατακτικές και την κάρτα Ticket Compliments®, καθώς και τις Διατακτικές και κάρτα Ticket Car® (στο εξής για συντομία οι «Λύσεις» και η «Λύση» αντίστοιχα). Η χρήση της Εφαρμογής «MyEdenred» είναι δωρεάν και γίνεται από συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

1.2. Εφόσον αποφασίσετε να κάνετε χρήση της Εφαρμογής και της Υπηρεσίας που περιγράφεται κατωτέρω, δηλώνετε ότι αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους. Η Edenred δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση να τροποποιεί τους όρους χρήσης, οι οποίοι ωστόσο θα βρίσκονται πάντα δημοσιευμένοι, στην τρέχουσα εκδοχή τους, στον διαδικτυακό τόπο www.edenred.gr ή αντίστοιχα στην εφαρμογή «MyEdenred».

1.3. Προκειμένου να κάνετε χρήση της Εφαρμογής και της Υπηρεσίας πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και να έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η Edenred δεν φέρει καμία ευθύνη για χρήση της Εφαρμογής από χρήστες οι οποίοι δεν έχουν τις παραπάνω ιδιότητες.

2. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2.1. Η Εφαρμογή διατίθεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω Αpple Store ή Google Play ενώ για την εγκατάσταση και χρήση της, απαιτείται μία συμβατή συσκευή, συνδεδεμένη με το ΙΝΤΕΡΝΕΤ. Ο Χρήστης της Εφαρμογής και της Υπηρεσίας, φέρει το κόστος σύνδεσης της συσκευής με το ΙΝΤΕΡΝΕΤ. μία online πλατφόρμα μέσω της οποίας ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την Edenred και εξυπηρετούν τις Λύσεις. Η αναζήτηση γίνεται μεταξύ επιχειρήσεων, οι οποίες ανήκουν στο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων της Edenred και έχουν εγγραφεί και καταχωρηθεί στην Εφαρμογή από τα αρμόδια προς τούτο πρόσωπα.

2.2. Η Edenred δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αλλάζει τις επιχειρήσεις που προβάλλονται μέσω της Εφαρμογής, να αφαιρεί κάποια από αυτές ή/και να προσθέτει νέες.

3. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3.1. Εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού

3.1.1. Για την πρόσβαση στην Εφαρμογή και τη χρήση της Υπηρεσίας ο επισκέπτης πρέπει να εγγραφεί ως μέλος με τη δημιουργία λογαριασμού (στο εξής για συντομία ο «Λογαριασμός»). Η εγγραφή μπορεί να γίνει είτε απευθείας στην Εφαρμογή είτε πραγματοποιώντας σύνδεση μέσω λογαριασμού του επισκέπτη σε τόπους κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων (π.χ. facebook). Από τη στιγμή εγγραφής στην Εφαρμογή, ο επισκέπτης θεωρείται εγγεγραμμένος χρήστης (στο εξής για συντομία ο «Χρήστης»).

3.1.2. Σε περίπτωση που η σύνδεση στην Εφαρμογή γίνει μέσω λογαριασμού που διατηρεί ο Χρήστης σε διαδικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης, ο Χρήστης αυτομάτως επιτρέπει στην Edenred πρόσβαση στον λογαριασμό αυτό, καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε δημοσιευμένο περιεχόμενο και δεδομένα του. Η πρόσβαση της Edenred στον τρίτο λογαριασμό του Χρήστη και το περιεχόμενό του, καθώς και η τυχόν επεξεργασία αυτού διέπεται πάντα από τους όρους χρήσης της εκάστοτε διαδικτυακής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

3.1.3. O Χρήστης οφείλει να ορίσει ειδικό κωδικό πρόσβασης στην Εφαρμογή. Ο ίδιος παραμένει πάντα αποκλειστικά υπεύθυνος σε περίπτωση απώλειας του κωδικού. Ο Χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για οποιαδήποτε ενέργεια εκτελείται μέσω του Λογαριασμού του. Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτού από τρίτο, ο Χρήστης οφείλει να ορίσει άμεσα νέο κωδικός πρόσβασης μέσα από το MyEdenred, ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία. Μέχρι τη δημιουργία του νέου κωδικού πρόσβασης η Edenred νόμιμα θεωρεί οποιαδήποτε κίνηση πραγματοποιείται από τον Λογαριασμό του Εγγεγραμμένου Χρήστη ως διενεργηθείσα από τον ίδιο και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη.

3.1.4 Ο Χρήστης δεν δικαιούται να έχει περισσότερους από ένα λογαριασμούς στην Εφαρμογή. Η Edenred διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να απενεργοποιήσει το Λογαριασμό του Χρήστη και την πρόσβαση αυτού στην Εφαρμογή εάν δημιουργήσει περισσότερους από ένα Λογαριασμούς.

3.1.5. Με τη δημιουργία του Λογαριασμού και την εγγραφή στην Εφαρμογή ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχει είναι σωστές, ακριβείς και αληθείς. Σε περίπτωση ανακριβών ή ψευδών πληροφοριών η Edenred δεν φέρει καμία ευθύνη. Εάν ωστόσο διαπιστώσει οποιαδήποτε ανακρίβεια δικαιούται να απενεργοποιήσει το συγκεκριμένο Λογαριασμό.

3.1.6. Ο Χρήστης δικαιούται ανά πάσα στιγμή να διαγράψει το Λογαριασμό του στην Εφαρμογή μέσω του συνδέσμου https://www.myedenred.gr/Delete-Account

3.1.7. Η Edenred δικαιούται οποτεδήποτε, εφόσον διαπιστώσει παραβίαση των παρόντων όρων από χρήστη, να προβεί σε διαγραφή του Λογαριασμού του.

3.1.8 Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την Εφαρμογή και την Υπηρεσία για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στους παρόντες όρους χρήσης.

4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

4.1. Οι ιδιοκτήτες των συνεργαζόμενων με την Edenred καταστημάτων (στο εξής για συντομία «Πάροχοι») είναι οι αποκλειστικοί και μόνοι υπεύθυνοι για τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες στους Χρήστες ενώ η Edenred ουδεμία σχετική ευθύνη φέρει.

4.2. Η Edenred δεν κατέχει, πωλεί, μεταπωλεί, παρέχει, ενοικιάζει, υπενοικιάζει, μισθώνει, υπομισθώνει, διαχειρίζεται και/ή ελέγχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Σκοπός της Εφαρμογής είναι η διευκόλυνση επικοινωνίας παρόχων και επισκεπτών για τη χρήση των Λύσεων της Edenred σε αυτές.

4.3. Η Edenred δεν ελέγχει και δεν εγγυάται την κατάσταση, καθαριότητα και ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρονται από τους Παρόχους. Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει οποιοδήποτε αξίωση από την κατάσταση και χρήση των παραπάνω πρέπει να απευθυνθεί αποκλειστικά και μόνο στον εκάστοτε Πάροχο, ενώ η Edenred δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αποζημίωση του Χρήστη.

4.4. Ο Πάροχος και όχι η Edenred είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την άρτια και ορθή παροχή Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει οποιαδήποτε αξίωση από τη μη προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών αυτών οφείλει να εγείρει αυτήν έναντι του Παρόχου αποκλειστικά.

4.5. Ρητά ορίζεται ότι η Εφαρμογή και η Υπηρεσία παρέχονται από την Edenred στον Χρήστη «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» (“AS IS”). Η Edenred ουδεμία εγγύηση, έγγραφη, προφορική ή άλλη, παρέχει προς το Χρήστη ή προς οποιονδήποτε τρίτο ότι τα ως άνω θα είναι κατάλληλα για την εξυπηρέτηση των σκοπών ή αναγκών τους, ούτε ότι η λειτουργία αυτών θα γίνει χωρίς προβλήματα ή διακοπές, ούτε ότι αυτά δεν θα περιέχουν σφάλματα ή άλλα προβλήματα τεχνικής φύσης.

4.6. Παρότι η Edenred θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία της Εφαρμογής και της πρόσβασης του Χρήστη σε αυτήν και την Υπηρεσία, η Edenred δεν ευθύνεται σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, περιλαμβανομένης τυχόν αμέλειάς της, η Εφαρμογή τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας εξαιτίας τεχνικών ή άλλων προβλημάτων που εκφεύγουν του ελέγχου της. Σε κάθε περίπτωση, η Edenred θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση αποκατάσταση λειτουργίας της Εφαρμογής της.

4.7. Η Edenred δικαιούται ανά διαστήματα να αναστέλλει τη λειτουργία της Εφαρμογής για τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων και συντήρηση αυτής.

5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τον χρήστη σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 (GDPR) και να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας, δηλαδή: όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών αφορά στη δημιουργία του λογαριασμού για την εγγραφή και πρόσβαση του χρήστη στην Εφαρμογή, την ασφάλεια του Χρήστη (επιβεβαίωση email, υπενθύμιση κωδικού πρόσβασης, κ.α.) καθώς και την επικοινωνία αναβαθμίσεων, προσφορών και μηνυμάτων που αφορούν αποκλειστικά στα προїόντα της Edenred, αλλά και προνόμια και προωθητικές ενέργειες που η Edenred εξασφαλίζει αποκλειστικά για τους χρήστες της εφαρμογής-κατόχους των υπηρεσιών της, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω push notifications, αν και εφόσον αυτές είναι ενεργοποιημένες από το χρήστη στη συσκευή του.

Ο Χρήστης είναι άνω των 18 ετών και πρέπει να έχει διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες όρους χρήσης. Ο Χρήστης αποδεχόμενος τους παρόντες όρους χρήσης, συγκατατίθεται ρητά στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, από την Edenred.

5.1. Διαβίβαση σε Τρίτους

Τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτη εταιρεία.

5.2. Χρόνος Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης του ενδιαφέρομενου μέρους.

5.3. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

 Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η Εταιρεία και οι συνεργάτες της χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα ασφάλειας και ακολουθούν τους απαραίτητους κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ θέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

5.4. Τα Δικαιώματά σας

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ενημερωθείτε, να αιτηθείτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε γνωστοποιήσει, να αιτηθείτε την διόρθωση και τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων, ενώ  μπορείτε να ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων σας από την Εταιρεία σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, εφόσον αυτό είναι εφικτό, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην Εταιρεία ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo.greece@edenred.com  

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός (1) μηνός από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσοτέρων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Κάθε υποκείμενο δικαιωμάτων έχει δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)

6. ΧΡΗΣΗ COOKIES

H Eταιρεία χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία διαβιβάζονται στον υπολογιστή, στο έξυπνο τηλέφωνο ή στην ταμπλέτα του χρήστη μέσω του προγράμματος περιήγησης. Τα cookies διαβιβάζονται στο χώρο μόνιμης αποθήκευσης της συσκευής του χρήστη  όταν αυτός επισκέπτεται την παρούσα Ιστοσελίδα, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο σύστημα να αναγνωρίζει το χρήστη όταν αυτός επισκεφθεί εκ νέου την ιστοσελίδα και να βελτιώνεται έτσι η εμπειρία της χρήσης της Ιστοσελίδας αυτής από το χρήστη.

Τα cookies μπορεί να είναι προσωρινά cookies (ή «συνεδρίας»), τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του χρήστη στην Ιστοσελίδα, τα οποία διαγράφονται όταν κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης ή μόνιμα cookies, τα οποία παραμένουν στο χώρο μόνιμης αποθήκευσης της συσκευής του χρήστη και μετά την έξοδό του από την Ιστοσελίδα  και μέχρι τη διαγραφή τους από το χρήστη ή τη διαγραφή τους από το πρόγραμμα περιήγησης μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται ότι οι λειτουργίες των προγραμμάτων περιήγησης είναι συνήθως ρυθμισμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδέχονται τη χρήση cookies. Ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει τις ρυθμίσεις αυτές στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί.  Επισημαίνεται ότι απενεργοποίηση της αποδοχής χρήσης cookies ενδέχεται να μην επιτρέπει στο χρήστη να επωφεληθεί από ολόκληρο το εύρος της Ιστοσελίδας.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

7.1. Όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί της Εφαρμογής και του περιεχομένου αυτής, του λογισμικού, της Υπηρεσίας των www.myedenred.gr και των σημάτων της Edenred ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στην τελευταία. Καμία μεταβίβαση των παραπάνω δικαιωμάτων από την Edenred στο Χρήστη δεν συντελείται με τους παρόντες όρους. Η Edenred παρέχει στο Χρήστη μία μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, περιορισμένης διάρκειας άδεια χρήσης του λογισμικού της για την πρόσβαση στην Εφαρμογή και τη χρήση της Υπηρεσίας. Ο Χρήστης απαγορεύεται ρητά να πωλήσει, μεταβιβάσει, αντιγράψει, παραχωρήσει περαιτέρω τη χρήση, πραγματοποιήσει αποσυμπίλιση του λογισμικού και του πηγαίου κώδικα ή να εκμεταλλευτεί το λογισμικό, την Εφαρμογή και ην Υπηρεσία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πέρα από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα σύμβαση.

7.2. Η πρόσβαση στην Εφαρμογή επιτρέπεται στο Χρήστη για προσωπική χρήση και μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Η άδεια πρόσβασης δεν επιτρέπει στο Χρήστη να τροποποιήσει μερικώς ή στο σύνολό του το περιεχόμενο της Εφαρμογής. Δεδομένου του προσωπικού χαρακτήρα της άδειας που παραχωρείται στο Χρήστη, ο τελευταίος δεν μπορεί να μεταπωλήσει, να αντιγράψει, να αναπαράξει, να δημοσιεύσει, να χρησιμοποιήσει για εμπορικούς σκοπούς ή γενικά να εκμεταλλευτεί με οποιονδήποτε τρόπο την Εφαρμογή και το περιεχόμενο που βρίσκεται αναρτημένο σε αυτήν (ενδεικτικά κείμενα, βίντεο, φωτογραφίες κοκ). Σε αντίθετη περίπτωση, ο Χρήστης θα αποζημιώσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί αυτή από την παραπάνω αιτία.

8. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

8.1. Οι παρόντες όροι αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ της Edenred και του Χρήστη σχετικά με την πρόσβαση στην Εφαρμογή και τη χρήση της Υπηρεσίας και ως εκ τούτου αντικαθιστούν οποιαδήποτε και όλες τις προηγούμενες προφορικές ή γραπτές συνεννοήσεις ή συμφωνίες μεταξύ της Edenred και του Χρήστη.

8.2. Η τυχόν μη ενάσκηση ή μη έγκαιρη ενάσκηση από τα συμβαλλόμενα μέρη των δικαιωμάτων τους δυνάμει των παρόντων όρων, μία φορά ή κατ’ επανάληψη, σε καμία περίπτωση δεν ενέχει παραίτησή τους από αυτά.

8.3. Σε περίπτωση ακυρότητας όρου ή όρων δε θίγεται το κύρος και η ισχύς του συνόλου της σύμβασης.

8.4. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει από ή σε σχέση με αυτούς επιλύεται από τα Δικαστήρια των Αθηνών.